ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਿੰਤਨ: ਪੂਰਵ-ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
Venue: Bhai Vir Singh Gurmat College, Putligarh, Sri Amritsar.
Date: 04-12-2016Presidential Chair: Dr Harcharan Singh Bedi

  Director, Bhai Vir Singh Khoj Kender, Chief Khalsa Diwan.

Cheif Guest: S Jagbir Singh
 
Chairman, International Fateh Academy, Amritsar.

Guest of Honor: Dr Harmohinder Singh
                               
Former Professor, Hindi, GNDU.
                                     
                             Dr Dharam Singh
                                    Former Professor, GNDU.                                      

 
Papers:
                    1) ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ: ਪੂਰਵ-ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ by Dr. Amarjit Singh
                  
                    2) ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ: ਪੂਰਵ-ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ by Dr Jaswinder Singh

                    3) ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਿੰਤਨ: ਪੂਰਵ-ਅਧਿਐਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀby Dr. Sukhwinder Singh

                  
Vote of Thanks: Prof. Jagdish Singh

Stage: Rupinderjit Kaur